Nö tut nöi: Neu duoc gäp Pham Nhi Lang, töi se theo anh di ve Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Chết chưa lâu, nay bỗríg được khídương điềụhủà, nên đã tỉnh lại. Ghu Chân giật ínẩy mình. Thấy nữ trum ban ca tử nói: ”Ca ca, anh làai vậy?” Chu Chân là một tên rất nhanh trí, liền nói; Thự thư, tôi đến cứu thứ trum ban ca . Nữ tử ngồi dậy, hiểu rõ sự tình.

Một Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại là thấy quận^áo bị iột ra âểở thấỹ búaivạ daóì(l)”Tiền – Đường Chung Lộ sọạn – cố gỉìi mẩy chục.

ệnvẽ sư tiền o ben canh minh, läm sao ma khöng hieu. Chu Chan dinh giet di, nhürtg lai tiec re. Nü tu nöi: Ca ca, anh häy cüu töi, dua töi dön tun diem cüa Pham Nhi Lang ü Phän Läu, töi Hướng Dẫn Trùm bắn cá se Hướng Dẫn Trùm bắn cá xinhäu jfeJf Chu Chän nglü thäm trong. Chi bäng ta cüu mang v£ nhä, töi gi lai d£ cho ke khäc chieim mät. Chu Qiän nöi: Düng so, töi dua tieu nuong tir vt nhä, töi se dua d6h gäp Pham Nhi Lang.

Nö tut nöi: Neu duoc gäp Pham Nhi Lang, töi se theo anh di ve. Chu Chän dua quän äo cho nö tü mäc, nhät nhanh quän äo icüng cäc dö väng bac chäu bau, göi lai, th6i tät den, do chö däu öidia. Lai däy tuyet phü l£n. Röi bao nü tu ngöi len lungde cöng di. Mac äo toi ra ngoäi, möt tay cäm bao da, möt tay cäm; göi väng bac chäu bau, cön nön thi döi ö tren däu, dö däm tim duöng, chang. NgUöi me biet con minh da ve, vöi mö cüa ra.

Chu Chän buöc väo trong nhä, nguöi me giät minh, nöi: Con trai, sao lai mang xäc chet ve väy? Chu Chän nöi: Me khöng duoc nöi to.

Post Comment