Trong báo cáo của tôi, không có ghi một câu trả lời nào của ông Sanders trang phục dân tộc

Tôi yêu vợ tôi, và tôi có việc làm của tôi.

0 cái tuôi ba mươi sáu, người ta chẳng cần gì hơn. I Tôi rất vui sướng được gặp một người đàn ông vô tư như vậy I Ông ta nói. Trong báo cáo của tôi, không có ghi một câu trả lời nào của ông Sanders.

– Ông ta hiện ỏ đâu?
– Los Angeles. – Ông ta không ỏ đó – Ông thanh tra nói. Chúng tôi đả gọi ỏng ta. Các thư ký của ông ta trả lời không biết ông ta ổ đâu. – Ong ta sắp £ỌÌ ngay đó. Ông thanh tra coi tôi chẳng có ý nghĩa gì và cỏ cảm giác đang mất thời giờ vối tôi.

– Sức khỏe của ông đã khá chưa, ông Landler?
– Tôi đau đầu quá. Tôi hết sức lo ngại. Trong cái đất nưóc tuyệt đẹp và tổ chức hoàn chỉnh này, làm sao có thể để mất đi một ngứờỉ nào được? Ong. Họ đã từ Samburu đi hồ Turkana. Và nếu họ đi tiếp đến Ethiopie, thì sẽ khó lòng có thê tìm thấy và nói chuyện được vối họ. Ngoài ra, chưa thế chứng minh dứt khoát được rằng vợ ông đă đi vối chiếc xe nói trên. – Còn những xe khác của khách sạn?
– Tất cả đều được đăng ký trước từ mấy tuần nay. Nhưng thường thường các du khách văn hóa việt nam tôi Nanyuki chỉ vừa vặn đê xem dăy núi Kenya, nghía là trong khoảng thời gian văn hóa việt nam một bữa. Khách trang phục dân tộc sạn này là một trong những khách sạn nổi tiếng trang phục dân tộc nhất thế giốì. Vợ ông trang phục dân tộc thái có trang phục dân tộc thái thể đã đi với những khách qua đường. – Vợ tôi chẳng có lý do gì mà phải đi vẫy xe dọc đường cả.

Post Comment